Gandhi Sagar Lake

Gandhi Sagar Lake view
Gandhi Sagar Lake