Khekranala Lake

Khekranala Lake in Nagpur
Khekranala Lake